כלים לגידור מפני נפילת השקל

או פגיעה במערכת המשפט בעקבות הרפורמה המשפטית