נייד: 050-4004977

טלפון: 074-7045959

איך קוראים דו"ח שנתי של קרן פנסיה מקיפה

בפגישות הרבות שאני עורך עם לקוחותי אני שומע תיסכול רב בכל הקשור בהבנת הפנסיה והדו"ח השנתי שמתקבל מבתי ההשקעות וחברות הביטוח. ובכן מאחר ומדובר בתוכנית עליה אתם משלמים כל חודש ממיטב כספכם וכל טעות עלולה להיות יקרה מאוד חשוב שתעיינו בדוח ותוודאו שהנתונים תקינים.

דו"ח הפנסיה השנתי מרכז עבורך נתונים ברמת חשבונך וגם ברמת הקרן בה הנך מבוטח. חשוב מאוד לקרוא את הדו"ח וסעיפיו.

הדו"ח מחולק למספר חלקים מרכזיים:

 1. נתונים אישיים
  באזור זה תוכל למצוא את ריכוז הנתונים האישיים שלך ונתונים ביחס למעמדך כמבוטח. על פי נתונים אלו מחושבים זכויותך בקרן ועל כן חשוב לוודא כי הם נכונים.
 2. ריכוז כיסויים ביטוחיים
  באזור זה תוכל למצוא ריכוז כיסויים ביטוחיים אישיים שלך בקרן:
  1. תוכנית ביטוח –המסלול בו אתה מבוטח ומה היקף הכיסוי עבור נכות, שארים ופנסיית זקנה. ככל שהכיסוי הביטוחי גבוה יותר, כך עלויות הביטוח יהיו גבוהות יותר על חשבון החיסכון לפנסית זקנה ולהיפך.
  2. משכורת קובעת לפנסיית נכות ושאירים– מהמשכורת הקובעת גוזרת חברת הביטוח את זכוייותך לפנסיית נכות ושארים.
  3. אומדן פנסיית זקנה צפויה – שדה זה מציג את אומדן פנסיית הזקנה הצפויה למבוטח בגיל פרישה כלומר מה הוא הסכום המוערך שתקבל בגיל פרישה מידי חודש בהתאם להפרשות הנוכחיות שלך. איך סכום זה מחושב- בפרק המשך נדבר על מקדם ההמרה שמשמש לחישוב הפנסיה.
  4. ריבית לפיה חושב האומדן – בטופס ישנו סעיף המציין את הריבית על פיה חושב אומדן פנסיית הזקנה שהצגנו קודם. יש לזכור שקרן הפנסיה מושקעת בניירות ערך כך שהריבית המוצגת היא אומדן משוער ואיננו מבטיח תשואה.
  5. שיעור הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות מלאה ופנסיה צפויה – שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות משתנה בין מבוטח למבוטח ותלוי במסלול הביטוחי שנבחר, מינו וגילו של המבוטח במועד ההצטרפות. בשדות אלו מוצג שיעור הכיסוי הביטוחי מהמשכורת במקרה של אובדן כושר עבודה וגובה פנסיית הנכות במקרה של נכות מלאה.
   חשוב לדעת כי מבוטח שהפסיק את ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה אינו זכאי לפנסיית נכות.
  6. שיעור הכיסוי הביטוחי לאלמנת מבוטח ופנסיה צפויהגם כאן נקבע שיעור הכיסוי בהתאם למסלול הביטוח בו נמצא המבוטח, מינו וגילו במועד ההצטרפות לקרן.
  7. שיעור הכיסוי הביטוחי ליתום ופנסיה צפויה– פנסיית שאירים ליתום הינה מחצית מפנסיית שאירים לאלמנה. בשדות אלו מוצג שיעור הכיסוי הביטוחי וגובה פנסיית השאירים ליתום יחיד.
   יודגש כי סך פנסיית השאירים לאלמנה ויתומים לא יעלה על 100% מהמשכורת.
 3. פירוט תנועות בשנת הדו"ח
  באזור זה תוכל למצוא פירוט של כל ההפקדות שבוצעו בתקופת הדו"ח. בחשבון מבוטח שכיר מצוין תאריך ההפקדה, סכום וחודש המשכורת בגינו הופקדו כספים כולל הפקדות שבוצעו בחודש ינואר בגין משכורת דצמבר. פירוט המשכורת בהתאם לטבלת הפקדות בקרן מאפשר למבוטח שכיר לעקוב אחר המשכורת בגינה נגזרות הפקדות העובד והפקדות המעסיק לקרן ולוודא כי הפקדותיו והפקדות מעסיקו עוברות באופן חודשי ורציף ובמועד החוקי לקרן. בנוסף, במקרה בו ההפקדה הינה בגין שנים קודמות יצוינו הפרטים הרלוונטיים בחלק האזור המיועד לכך. לתשומת לבך – תשלומים אלו אינם נכללים באישור המס לתקופה בגינה נשלח הדו"ח.
 4. ריכוז תנועות ויתרות בחשבון המבוטח
  באזור זה קיים ריכוז של התנועות(משיכות,הפקדות והעברות מקרן/לקרן) שבוצעו בחשבון המבוטח במהלך תקופת הדו"ח, רווחים, דמי ניהול וכן יתרת חשבון המבוטח בקרן לתחילת השנה ולסוף תקופת הדו"ח. עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות ומוות הינה סה"כ פרמיות הביטוח שנגבו מחשבונו של המבוטח במהלך תקופת הדו"ח. פרמיות הביטוח מחושבות על סמך תעריפי הביטוח המפורטים בתקנון הקרן, גילו, מינו, משכורתו הקובעת של המבוטח, תוכנית הביטוח בה הוא מבוטח, יתרתו הצבורה ועוד. עדכון יתרה בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי – כולל את עידכון היתרות בשל חלוקת התשואה הדמוגרפית ובשל חלוקת עודף/גרעון אקטוארי. תשואה דמוגרפית הינה שיעור המתקבל מחלוקת הפער שבין פרמיות הביטוח נטו הנגבות בחודש מסוים ממבוטחי הקרן לבין ההתחייבויות נטו הנוצרות באותו חודש בשל אירועים ביטוחיים ובשל שינויים בזכאות לקצבת נכות, בנכסים העומדים כנגד היתרות הצבורות של המבוטחים לסוף החודש הקודם. נוסחת החישוב נקבעה ע"י משרד האוצר. תשואה דמוגרפית חיובית מתורגמת לתשואה חיובית ותשואה דמוגרפית שלילית מתורגמת לתשואה שלילית. התשואה הדמוגרפית החיובית/שלילית מחולקת מידי חודש בין מבוטחי הקרן בהתאם לצבירתם היחסית בקרן ויתרת הזכאות הצבורה של המבוטחים מתעדכנת בהתאם. עודף/גרעון אקטוארי – הפרש בין נכסי הקרן לבין התחייבויותיה בהתאם למאזן האקטוארי.
 5. ערכי פדיון
  בטבלה זו מפורטים ערכי פדיון הכספים למקרה של משיכת כספים מהקרן שלא בדרך של קבלת קצבה חודשית נכון לסוף תקופת הדו"ח. יודגש כי התשלום יבוצע בכפוף לתקנות מס הכנסה ובכפוף להסדר התחיקתי.בטבלה זו מפורטים ערכי פדיון הכספים למקרה של משיכת כספים מהקרן שלא בדרך של קבלת קצבה חודשית נכון לסוף תקופת הדו"ח. יודגש כי התשלום יבוצע בכפוף לתקנות מס הכנסה ובכפוף להסדר התחיקתי.
 6. דמי ניהול שנגבו בפועל מהמבוטח
  באזור זה קיים ריכוז של סך דמי הניהול(בש"ח) שנגבו מחשבון המבוטח במהלך תקופת הדו"ח מתוך דמי הגמולים ומתוך היתרה הצבורה. בנוסף, מוצגים שיעור דמי הניהול בחשבון המבוטח שנגבו בפועל מתוך דמי הגמולים ומתוך היתרה הצבורה.
 7. שיעור תשואה אישית
  באזור זה יוצג שיעור התשואה האישית של המבוטח בחשבון. תשואה אישית למבוטח היא למעשה התשואה באחוזים אותה צבר המבוטח בפועל במהלך תקופת הדו"ח המושפעת בין היתר מהתנועות (משיכות,הפקדות והעברות מהקרן/לקרן) שבוצעו בחשבון במהלך התקופה, תשואה דמוגרפית ולאחר ניכוי דמי ניהול. לפיכך, תתקבלנה תשואות אישיות שונות אצל מבוטחים שונים באותה הקרן . שיעור תשואה זה מופיע רק עבור מבוטחים שהיו בקרן בכל תקופת הדו"ח.
 8. ריכוז נתונים במסלולי השקעה
  באזור זה מוצגים נתונים רבים של המבוטח ברמת מסלול ההשקעות בקרן. בין יתר הנתונים ניתן למצוא: העברות בין מסלולי ההשקעות בקרן, הפקדות, משיכות, רווחים, דמי ניהול ועוד.
 9. ריכוז פרטים על קרן הפנסיה
  באזור זה ניתן למצוא נתונים כלליים על הקרן בה הנך מבוטח. חשוב לדעת: הנתונים הינם לגבי כלל המבוטחים בקרן ולא נתונים אישיים של המבוטח. באזור זה מגוון נתונים על הקרן כגון: שיעור התשואה שהשיגה הקרן לכלל מבוטחיה במהלך תקופת הדו"ח. (לתשומת לבך – שיעור התשואה שמוצג משקף שיעור תשואה לחשבון ללא תנועות של משיכות,הפקדות והעברות), דמי הניהול אותם רשאית הקרן לגבות מסך הנכסים ומדמי הגמולים, דמי ניהול ממוצעים שגבתה הקרן במהלך תקופת הדו"ח, סך הנכסים בקרן נכון לסוף תקופת הדו"ח , תמצית הרכב ההשקעות של הקרן נכון לסוף תקופת הדו"ח ועוד.
 10. מוטבים
  באם נפטר מבוטח, יהיו שאריו כהגדרתם בתקנון הקרן זכאים לקבל פנסיה מהקרן בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון הקרן. באם אין שאירים למבוטח, יהיו המוטבים שקבע המבוטח, זכאים לקבלת תשלומים מחשבון המבוטח לפי ערכי פדיון. במידה ועדכנת מוטבים בקרן הביטוי היחיד שיינתן לכך בדו"ח הוא ציון התאריך בו בוצע העדכון, ללא פרטי המוטבים עצמם, וזאת עקב רגישות גבוהה למידע זה. באם ברצונך לעדכן מוטבים בחשבון, כל מה שעליך לעשות הוא למלא טופס עדכון מוטבים המופיע באתר החברה ולהעביר לנציג הקרן במסירה אישית או בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות.
 11. ספח לעדכון פרטים אישיים
  בספח זה מופיעים נתונים אישיים של המבוטח כפי שמופיע במערכות החברה. מטרתו העיקרית של ספח זה הינה אימות הנתונים על ידי המבוטח. על מנת שתוכל לקבל דו"חות רבעוניים ושנתיים וכדי שתקבל את הכלים המקצועיים ביותר לטיפול בחסכונותיך הפנסיוניים. אם שינית כתובת מגורים או מספר טלפון, חשוב לצור קשר עם הקרן ולעדכן את הפרטים. כל שעליך לעשות הוא לעדכן את הפרטים האישיים על גבי הספח ולשלוח למשרדי הקרן בצירוף צילום ת.ז. כמו כן, בספח זה מוצגים פרטי השאירים כפי המופיעים במערכות החברה. באם חלו שינויים בפרטים אלו, כל שעליך לעשות הוא לעדכן את הפרטים האישיים על גבי הספח ולשלוח למשרדי הקרן בצירוף צילום ת.ז.
 12. אישור הפקדות לצרכי מס הכנסה
  אישור זה מציג את סך ההפקדות שבוצעו בחשבון המבוטח בשנת המס בגינה נשלח הדו"ח. סכום זה כולל את הפקדות חלק העובד בלבד, ללא הפקדות מעביד ורווחים. לגבי מבוטחים שכירים סכום זה כולל בתוכו את הפקדת שכר דצמבר אשר בוצעה בחודש ינואר של השנה העוקבת. אישור זה קביל ברשויות המס לצורך קבלת הטבת מס.
 13. אישור להצהרת הון
  אישור הצהרת הון מציין את יתרת הפקדות המבוטח מיום ההצטרפות לקרן. סכום זה כולל את הפקדות חלק העובד בלבד, ללא הפקדות מעביד ורווחים. אישור זה קביל ברשויות המס.

לסיכום, הדוח השנתי הינו הדוח החשוב ביותר למבוטח שכן באמצעות הדוח מתאפשר למבוטח לבצע מעקב אחר הפקדות המעסיק וכן ניתן למבוטח מידע בדבר הכיסוי הביטוחי הניתן לו בקרן. ראוי להקדיש תשומת לב רבה לדוח זה, לבדוק את מידת התאמתו לצרכים המשתנים (שינוי במצב המשפחתי, שינויי שכר וכן הלאה) ולעדכן את הקרן בכל שינוי כאמור באמצעות ספח עדכון הפרטים. חשוב לציין כי כל הקרנות מאפשרות כיום למבוטחים לצפות בחשבונם באמצעות אתר האינטרנט וכן לקבל את הדיווחים הרבעוניים גם באמצעות הדוא"ל. מומלץ להירשם לשירותים אלו ולעקוב באופן שוטף אחר החיסכון החשוב ביותר בחיינו.